top of page

O presente aviso legal establece as condicións de uso dos sitio web “www.magafani.com” e "www.martinilusionista,com",  en adiante a web, que  Martín C. S., en adiante a empresa, pon a disposición d@s usuari@s de Internet. O acceso ó sitio web atribúe a condición de usuari@ e implica a aceptación plena e sen reservas por parte d@ usuari@ de todas e cada unha das condicións incluídas neste aviso legal. Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio web, así como dos seus contidos pertencen, ben á empresa, ben a terceiras persoas, polo que ningún/a usuari@ está autorizad@ a facer uso deles, nin imprimilos nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada. Quedando pois prohibida a modificación, decompilación ou a utilización comercial de calquer parte da mesma. Tan só autorizase á utilización dos contidos do dominio web con fins informativos e de servizo, sempre que cítese ou  fágase referencia á fonte, sendo o/a usuari@ o único responsable do mal uso dos mesmos. Para acceder á información contida no sitio web e facer uso dos servizos ofrecidos, @s menor@s de idade deben obter previamente permiso dos seus pais/nais, titores ou representantes legais. Os datos, textos, informacións, gráficos ou ligazóns publicados na web, son recopilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que o seu acceso  xere relación comercial, contractual ou profesional entre usuari@s e empresa. A empresa resérvase o dereito de modificar os contidos do dominio web sen previo aviso. Os enlaces e hipertexto que, no seu caso, posibiliten o acceso a través do sitio web a prestacións e servizos ofrecidos por tercerios, non pertencen nin se encontran baixo o control da empresa, polo que non se fai responsable nin da información contida nos mesmos, nin de calquer efecto que poidera derivarse de dita información. Infórmase que os datos incluídos neste formulario, conforme ó previsto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, formarán parte dun ficheiro automatizado responsabilidade da empresa. A finalidade do tratamento é informar ás persoas interesadas sobre a empresa, seus servizos e/ou produtos. En caso de negarse a comunicar os datos podría ser imposible informarlle. Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na dirección de correo electrónico. Os datos proporcionados pol@ usuari@ a través da web e/ou correo electrónico poderán ser utilizados para o envío de publicidade, tanto a través de mensaxes sms a móbil, como por correo electrónico. O/A usuari@ ten terminantemente prohibido introducir calqueR tipo de virus no dominio web, así como intentar acceder ós datos do mesmo, modificalos, acceder  ás contas de correo, mensaxes, etc. A empresa non garantiza a calidad, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos datos, programas, informacións ou opinións, calquer sexa a orixe, que circule pola súa rede ou polas redes ás que @ usuari@ poida acceder a través da web. O/A client@ acepta expresamente deixar exenta á empresa de calquer responsabilidade relacionada coa web. O/A usuari@ asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que poideran derivarse do acceso a ditos contidos, así como da súa reprodución ou difusión. A empresa non será responsable das infraccións de calquer usuari@ que afecten ós dereitos de outr@ usuari@ da web ou de terceiros, incluindo os dereitos de copyright, marcas, patentes, información confidencial ou calquer outro dereito de propiedade intelectual ou industrial. A empresa fará uso das accións civís ou penais que por lei correspondan, ante calquer utilización indebida do seu dominio web. Os litixios que puideran xurdir en relación a este dominio rexeranse unicamente polo dereito nacional, someténdose aos Xulgados e Tribunais competentes na provincia da Coruña.

bottom of page